Dyddiadau Terfynol ar gyfer Derbyniadau

Gellir cael gwybodaeth gyffredinol am Ysgolion Ceredigion yn y ddarllen y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni. Argymhellir eich bod yn darllen hwn cyn gwneud unrhyw benderfyniadau ynglŷn â llefydd mewn ysgolion. Atgoffir chi hefyd y bydd Ceredigion ond yn darparu cludiant yn rhad ac am ddim i blant o oedran ysgol statudol ar y sail ganlynol:

  • Disgyblion Oedran Cynradd ( o 5 oed) - 2 filltir neu fwy o'r Ysgol fwyaf addas agosaf
  • Disgyblion Oedran Uwchradd - 3 milltir neu fwy o'r Ysgol fwyaf addas agosaf

Gellir gweld anylion llawn ar dudalennau Cludiant i'r Ysgol / Coleg.

2019 Derbyniadau
Math o Ddarpariaeth Dyddiad Cau Danfon llythyr penderfyniad
Meithrin 31ain Ionawr 2020 16eg Ebrill 2020
Cynradd/Derbyn 31ain Ionawr 2020 16eg Ebrill 2020
Uwchradd 21ain Rhagfyr 2019 1af Mawrth 2020

Cais am le Mewn Ysgol

Yng Ngheredigion gall plentyn wneud cais am ysgol gynradd ar ddechrau'r tymor yn dilyn ei 4ydd pen-blwydd. Fodd bynnag, gall rhieni ohirio'r derbyn nes bydd eu plentyn o oedran Ysgol gorfodol (h.y. eu 5ed pen-blwydd) OND bydd rhieni'n dal i orfod gwneud cais am le yn yr Ysgol ar yr un adeg â cheisiadau na ohiriwyd. Os ydych yn ansicr cysylltwch â'r Swyddog Derbyniadau.

Os oes dosbarth meithrin ar gael yn yr ysgol, gall plant ymuno â'r ysgol ar ddechrau'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed, ar sail ran amser.

Bydd plant yn dechrau eu haddysg uwchradd yn y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 11 oed.

Derbyn i Ysgol Gynradd / Sector Gynradd Ysgol 3-16 a 3-19

Math o Ddarpariaeth Oedran Ddyddiad y mae'n rhaid cyrraedd yr oed priodol Tymor ar gyfer derbyn
Meithrin 3 31ain Rhagfyr 2019
31ain Mawrth 2020
31ain Awst 2020
31ain Rhagfyr 2020
31ain Mawrth 2021
31ain Awst 2021
Gwanwyn 2020
Haf 2020
Hydref 2020
Gwanwyn 2021
Haf 2021
Hydref 2021
Cynradd/Derbyn 4 31ain Rhagfyr 2019
31ain Mawrth 2020
31ain Awst 2020
31ain Rhagfyr 2020
31ain Mawrth 2021
31ain Awst 2021
Gwanwyn 2020
Haf 2020
Hydref 2020
Gwanwyn 2021
Haf 2021
Hydref 2021

Ymuno ag Ysgol Uwchradd / Sector Uwchradd Ysgol 3-16 a 3-19

Math o Ddarpariaeth  Oed Ddyddiad y mae'n rhaid cyrraedd yr oed priodol Dyddiad Cau Danfon Llythyr Penderfyniad Tymor ar gyfer Dderbyn
Uwchradd 11

31ain Awst 2019

22ain Rhagfyr 2018

1af Mawrth 2019

Medi 2019

Bydd angen cyflwyno’r ceisiadau erbyn y dyddiadau a nodir uchod, neu bydd eich cais yn cael ei drin fel cais hwyr a rhoddir blaenoriaeth i’r rhai hynny a gyrhaeddodd mewn pryd.

Trosglwyddo i Ysgol Arall

Os ydych am drosglwyddo eich plentyn i ysgol arall neu os ydych wedi symud, yna gellir cwblhau cais heb ystyried y dyddiadau uchod.

Noder: Bydd yn rhaid i Rieni wneud cais am le ym mha bynnag ysgol(ion) yr hoffent eu plentyn fynd iddi. Mae hyn yn ofyniad cyfreithiol. Fodd bynnag, dim ond oedolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant ar gyfer y disgybl dan sylw ac sydd â chytundeb pob person arall sydd â chyfrifoldeb rhiant all wneud hynny.

Gellir gwneud cais ar-lein:

Cais am le Mewn Ysgol